Absolutorium dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Absolutorium dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Absolutorium dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej w prawie spółdzielczym to ocena poszczególnych organów spółdzielni, która powinna być dokonywana na każdym rocznym walnym zgromadzeniu członków spółdzielni. Podstawą do jego udzielenia lub nieudzielenia są sprawozdania z działalności organów. O tym czy absolutorium będzie przydzielone decyduje walne zgromadzenie członków spółdzielni. Absolutorium udziela się poszczególnym członkom zarządu, nigdy tym organom całościowo. Jego otrzymanie oznacza pozytywną ocenę działalności członka zarządu przez członków spółdzielni. Konsekwencją nieuzyskania absolutorium może być odwołanie członka zarządu z pełnienia funkcji. Zgodnie z art. 49 § 4 ustawy o prawie spółdzielczym walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium, niezależnie od tego, który organ, zgodnie ze statutem, jest upoważniony do wybierania i odwoływania członków zarządu.

Uzyskanie absolutorium nie zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone spółdzielni. Masz wątpliwości czy udzielić absolutorium zarządcy– zgłoś się do nas- wypełnij formularz kontaktowy a my odpowiemy niezwłocznie !

Z poważaniem,

GTW & Partnerzy

Zawieszenie członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Zawieszenie członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Organy uprawnione do zawieszenia członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej to rada nadzorcza i walne zgromadzenie. Zawieszenia w czynnościach można dokonać wyłącznie wtedy, gdy działania członka zarządu naruszyły prawo lub postanowienia statutu spółdzielni.

Kontrola zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe maja obowiązek przyjąć jedną z dwóch możliwości zarządzania ich nieruchomością. Pierwszą z nich jest wybranie zarządu wspólnoty spośród właścicieli. Drugim sposobem jest powierzenie swojej nieruchomości profesjonalnemu zarządcy, który posiada licencję na wykonywanie tej czynności i tym samym przyjmuje role osobowego zarządu wspólnoty. Mimo to, możemy spotkać się z sytuacją w której nie jesteśmy zadowoleni z działania zarządu lub zarządcy.

W spółdzielniach mieszkaniowych istnieje organ zwany rada nadzorczą, która kontroluje pracę zarządu, we wspólnotach mieszkaniowych organ ten nie istniej. Dlatego należy pamiętać o prawach właścicieli nieruchomości. Pkt. 3 art. 30 Ustawy o własności lokali mówi, że prawo do kontroli działalności zarządu posiada każdy właściciel lokalu. Dzięki temu w każdej chwili możemy skontrolować pracę wybranego zarządu lub zarządcy.

Chcesz skontrolować zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Zgłoś się do nas- wypełnij formularz kontaktowy a my odpowiemy niezwłocznie !

Z poważaniem,

GTW & Partnerzy

Odwołanie rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Odwołanie rady nadzorczej

Do odwołania rady nadzorczej uprawniony jest organ walnego zgromadzenia. Zgromadzenie można zwołać na wniosek 1/10 członków spółdzielni mieszkaniowej. Osoby te są zobligowane do pisemnego przedstawienia porządku obrad oraz treści uchwały w sprawie odwołania rady nadzorczej i wyboru nowego składu. O czasie, miejscu i porządku obrad należy poinformować pisemnie wszystkich członków spółdzielni mieszkaniowej.

W przypadku chęci odwołania rady nadzorczej podczas corocznego walnego zgromadzenia, projekt uchwały musi zostać podpisany przez co najmniej dziesięciu członków oraz zgłoszony zarządowi do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia.

Warto pamiętać, że każda spółdzielnia mieszkaniowa posiada swój własny statut. Zanim przystąpimy do pewnych kroków związanych z powołaniem lub odwołaniem poszczególnych organów spółdzielni, należy zapoznać się ze statutem, który określa pewne prawa i zasady.

Odwołanie zarządu spółdzielni mieszkaniowej

W każdej spółdzielni mieszkaniowej funkcjonuje zarząd spółdzielni. Jest to jeden z trzech organów, który działa na rzecz spółdzielni. Wybierany jest przez radę nadzorcza lub walne zgromadzenie. Jego kompetencje określa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statut spółdzielni. Co zrobić jeśli zarząd spółdzielni działa w nieodpowiedni sposób?

W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się kto wybiera zarząd (określa to statut spółdzielni). W przypadku gdy jest to rada nadzorcza, która nie chce zmienić zarządu, należy rozpocząć od zmiany członków w tym organie, gdyż nowi członkowie rady będą mieli prawo do odwołania starego i wybrania nowego zarządu spółdzielni.

Odwołanie zarządu odbywa się podczas walnego zgromadzenia, które musi zostać zwołane przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Zgromadzenie to powołuje zarząd spółdzielni, którym w tym przypadku chcemy odwołać. Mimo to, zarząd spółdzielni ma obowiązek zwołania walnego zgromadzenia na wniosek rady nadzorczej lub jednej dziesiątej członków spółdzielni.

Porządek obrad walnego zgromadzenia zasadniczo ustala zarząd spółdzielni. Mimo to, żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad mają prawo zgłosić rada nadzorcza oraz członkowie spółdzielni (co najmniej 10 osób). Projekt uchwały należy złożyć pisemnie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia.

Aby odwołać zarząd spółdzielni mieszkaniowej za uchwałą musi opowiedzieć się ponad połowa. Oznacza to, że podczas głosowania nad odwołaniem zarządu, więcej niż połowa członków spółdzielni obecnych na sali musi zagłosować za. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Odwołanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej zobowiązani są do wybrania jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Jego członkiem może być osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zgodnie z pkt. 2 art. 20 Ustawy o własności lokali zarząd lub jego członkowie mogą być w każdej chwili zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

Odwołanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej odbywa się na walnym zgromadzeniu, które musi zostać zwołane przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Istnieje również możliwość zwołania zebrania na wniosek właścicieli lokali posiadających przynajmniej 10% udziałów. Wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia musi zawierać porządek obrad oraz treść proponowanej uchwały w sprawie odwołania zarządu. O terminie oraz miejscu zebrania należy poinformować pisemnie każdego członka wspólnoty z tygodniowym wyprzedzeniem.

Do odwołania zarządu niezbędna jest grupa osób posiadająca w sumie ponad 50% udziałów. W przypadku nieobecności odpowiedniej liczby osób, możliwe jest zbieranie głosów indywidualnie lub uzyskanie pełnomocnictwa. Wyniki głosowania należy przesłać pisemnie wszystkim członkom wspólnoty.

W przypadku odwołania obecnego zarządu należy dokonać wyboru nowego zarządu już na tym samym zebraniu lub (w przypadku głosowania indywidualnego) zwołać kolejne zebranie w celu ustanowienia nowego zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Cewka Rogowskiego – sposób na zawyżanie rachunków za prąd

Coraz częściej słyszymy o oszustwach związanych z energią elektryczną. Dotyczą one gigantycznych rachunków za prąd, które zobowiązani są zapłacić odbiorcy swoim dystrybutorom. Niektóre przypadki mówią o zawyżaniu zużycia prądu nawet o 600 procent. W jaki sposób jesteśmy oszukiwani?

Holenderscy naukowcy z Uniwersytetu Twente przeprowadzili badania nad cyfrowymi licznikami, które mierzą pobór energii elektrycznej. Wykorzystali do tego różne modele liczników, które posiadają odpowiedni certyfikat. Do każdego z nich podłączali kolejno te same urządzenia a następnie zestawili otrzymane wyniki poboru energii. Okazało się, że siedem na dziewięć liczników wykazało dużo większe zużycie energii niż w rzeczywistości.

Po dogłębnej analizie, naukowcy udowodnili, że winę za zawyżanie poboru energii elektrycznej odpowiedzialna jest tzw. cewka Rogowskiego. Jest ona elementem niektórych modeli liczników. Po opublikowaniu wyników naukowcy spotkali się z dużym zainteresowaniem m.in. z Polski. Okazało się, że cewka Rogowskiego stosowana jest również w licznikach montowanych w Polsce. Odnotowano wiele zgłoszeń, które potwierdziły, że wraz z wymianą licznika na cyfrowy koszty zużycia energii znacznie wzrosły, mimo wymiany urządzeń na energooszczędne.

To czy cewka Rogowskiego znajduje się w naszym liczniku możemy sprawdzić poprzez elektryka lub pytając naszego sprzedawcę prądu.

Jeśli obawiasz się, że zostałeś oszukany, napisz do nas: zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

Doradzimy!

Różnica pomiędzy licznikiem a podzielnikiem ciepła

Licznik ciepła jest to urządzenie pomiarowe, które rejestruje ilość energii cieplej i wyraża ją w jednostkach miary takimi jak: MJ, GJ, kWh. Przyrząd ten podlega kontroli organów administracyjnych w zakresie legalizacji, uwierzytelniania i zatwierdzania typu. Pomiar odbywa się poprzez obliczenie przepływu wody w ciepłociągu oraz temperatury wody zasilającej i powrotnej.

 

Podzielniki ciepła nie są przyrządami pomiarowymi. Oznacza to, że pomiar zużycia energii cieplej nie jest wyrażony w jednostce miary. Nie znajdziemy na nim ilości ciepła odebranej przez grzejnik. Urządzenia te nie podlegają legalizacji. Pozwalają na oszacowanie udziału poszczególnych grzejników względem całkowitej ilości ciepła dostarczonej do budynku.

Wspólnota mieszkaniowa (WM)

Wspólnota mieszkaniowa (WM) – ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości (zwykle jednego budynku wraz z otaczającym terenem). Jest jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej. Jest w pewnym sensie „przedsiębiorstwem” lub „spółką”, do której przystępuje się przymusowo w momencie nabycia lokalu. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Wspólnota mieszkaniowa działa poprzez swoje organy. W tym przypadku jest to zarząd wspólnoty. Alternatywnym rozwiązaniem jest możliwość powierzenia przez właścicieli zarządu osobie fizycznej lub prawnej, np. przedsiębiorcy lub spółce prawa handlowego prowadzącej działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zarząd wspólnoty – osobowy

Ustawa nakłada obowiązek powołania osobowego zarządu wspólnoty. Wyłania się go w głosowaniu spośród właścicieli (lub spoza ich grona) i jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

Zarząd profesjonalny – zarządca nieruchomości

Ponieważ zarządzanie wspólnotą może bywać skomplikowane i rodzi odpowiedzialność, ustawą o gospodarce nieruchomościami wprowadzono instytucję zarządcy nieruchomości. We wszystkich wspólnotach można notarialnie powierzyć zarząd zarządcy profesjonalnemu, który przejmuje rolę osobowego zarządu wspólnoty, ponosząc pełną odpowiedzialność. Ustawa nakłada na takiego zarządce duże wymagania ze względu na odpowiedzialność, jaką ponosi.

Administrator a zarząd

Zarząd osobowy często powierza obowiązki wykonawcze profesjonalnemu administratorowi. Powszechnie i mylnie mówi się, że on “zarządza”. Tymczasem główna odpowiedzialność za zarządzanie wspólnotą spoczywa nadal na osobach wybranych do zarządu, a odpowiedzialność administratora ograniczona jest do treści umowy cywilnoprawnej.

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu:

 • ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu;

 • przyjęcie rocznego planu gospodarczego;

 • wybór sposobu zarządzania i zarządu;

 • udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia, przebudowę nieruchomości wspólnej, wyodrębnienie lokalu powstałego w następstwie przebudowy;

 • zmiana wysokości udziałów we współwłasności;

 • dokonanie podziału nieruchomości wspólnej;

 • zażądanie w trybie procesu sprzedaży w drodze licytacji lokalu właściciela, który zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym;

 • określenie prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń na rzecz nieruchomości wspólnej.

Spółdzielnia mieszkaniowa (SM) – podmiot działający na podstawie:

 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,

 • ustawy 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27) – tekst jednolity z dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222).

Podstawowym zadaniem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Ustawa z 14 czerwca 2007 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zniosła możliwość ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Organami spółdzielni są:

 • walne zgromadzenie;

 • rada nadzorcza, zwana dalej „radą”;

 • zarząd;

 • w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli – zebrania grup członkowskich

Rozliczanie energii cieplnej za pomocą podzielników

Rozliczenie ciepła za pomocą podzielników byłoby możliwe w przypadku gdzie wszystkie mieszkanie miałyby identyczną izolacje cieplną oraz byłyby tak samo ogrzewanie. Mimo to, nawet w takiej sytuacji zastosowanie tego typu urządzeń ma ograniczony sens.

Problemy jakie możemy napotkać w typowych warunkach mieszkalnych w których stosuje się podzielniki ciepła to:

 • niejednorodność izolacji termicznej budynku,

 • położenie mieszkania w bryle budynku,

 • różnice w temperaturze pomiędzy mieszkaniami,

 • różne typy stosowanych grzejników,

 • oszustwa