Absolutorium dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Absolutorium dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Absolutorium dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej w prawie spółdzielczym to ocena poszczególnych organów spółdzielni, która powinna być dokonywana na każdym rocznym walnym zgromadzeniu członków spółdzielni. Podstawą do jego udzielenia lub nieudzielenia są sprawozdania z działalności organów. O tym czy absolutorium będzie przydzielone decyduje walne zgromadzenie członków spółdzielni. Absolutorium udziela się poszczególnym członkom zarządu, nigdy tym organom całościowo. Jego otrzymanie oznacza pozytywną ocenę działalności członka zarządu przez członków spółdzielni. Konsekwencją nieuzyskania absolutorium może być odwołanie członka zarządu z pełnienia funkcji. Zgodnie z art. 49 § 4 ustawy o prawie spółdzielczym walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium, niezależnie od tego, który organ, zgodnie ze statutem, jest upoważniony do wybierania i odwoływania członków zarządu.

Uzyskanie absolutorium nie zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone spółdzielni. Masz wątpliwości czy udzielić absolutorium zarządcy– zgłoś się do nas- wypełnij formularz kontaktowy a my odpowiemy niezwłocznie !

Z poważaniem,

GTW & Partnerzy

Zawieszenie członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Zawieszenie członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Organy uprawnione do zawieszenia członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej to rada nadzorcza i walne zgromadzenie. Zawieszenia w czynnościach można dokonać wyłącznie wtedy, gdy działania członka zarządu naruszyły prawo lub postanowienia statutu spółdzielni.

Kontrola zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe maja obowiązek przyjąć jedną z dwóch możliwości zarządzania ich nieruchomością. Pierwszą z nich jest wybranie zarządu wspólnoty spośród właścicieli. Drugim sposobem jest powierzenie swojej nieruchomości profesjonalnemu zarządcy, który posiada licencję na wykonywanie tej czynności i tym samym przyjmuje role osobowego zarządu wspólnoty. Mimo to, możemy spotkać się z sytuacją w której nie jesteśmy zadowoleni z działania zarządu lub zarządcy.

W spółdzielniach mieszkaniowych istnieje organ zwany rada nadzorczą, która kontroluje pracę zarządu, we wspólnotach mieszkaniowych organ ten nie istniej. Dlatego należy pamiętać o prawach właścicieli nieruchomości. Pkt. 3 art. 30 Ustawy o własności lokali mówi, że prawo do kontroli działalności zarządu posiada każdy właściciel lokalu. Dzięki temu w każdej chwili możemy skontrolować pracę wybranego zarządu lub zarządcy.

Chcesz skontrolować zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Zgłoś się do nas- wypełnij formularz kontaktowy a my odpowiemy niezwłocznie !

Z poważaniem,

GTW & Partnerzy

Odwołanie rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Odwołanie rady nadzorczej

Do odwołania rady nadzorczej uprawniony jest organ walnego zgromadzenia. Zgromadzenie można zwołać na wniosek 1/10 członków spółdzielni mieszkaniowej. Osoby te są zobligowane do pisemnego przedstawienia porządku obrad oraz treści uchwały w sprawie odwołania rady nadzorczej i wyboru nowego składu. O czasie, miejscu i porządku obrad należy poinformować pisemnie wszystkich członków spółdzielni mieszkaniowej.

W przypadku chęci odwołania rady nadzorczej podczas corocznego walnego zgromadzenia, projekt uchwały musi zostać podpisany przez co najmniej dziesięciu członków oraz zgłoszony zarządowi do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia.

Warto pamiętać, że każda spółdzielnia mieszkaniowa posiada swój własny statut. Zanim przystąpimy do pewnych kroków związanych z powołaniem lub odwołaniem poszczególnych organów spółdzielni, należy zapoznać się ze statutem, który określa pewne prawa i zasady.

Odwołanie zarządu spółdzielni mieszkaniowej

W każdej spółdzielni mieszkaniowej funkcjonuje zarząd spółdzielni. Jest to jeden z trzech organów, który działa na rzecz spółdzielni. Wybierany jest przez radę nadzorcza lub walne zgromadzenie. Jego kompetencje określa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statut spółdzielni. Co zrobić jeśli zarząd spółdzielni działa w nieodpowiedni sposób?

W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się kto wybiera zarząd (określa to statut spółdzielni). W przypadku gdy jest to rada nadzorcza, która nie chce zmienić zarządu, należy rozpocząć od zmiany członków w tym organie, gdyż nowi członkowie rady będą mieli prawo do odwołania starego i wybrania nowego zarządu spółdzielni.

Odwołanie zarządu odbywa się podczas walnego zgromadzenia, które musi zostać zwołane przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Zgromadzenie to powołuje zarząd spółdzielni, którym w tym przypadku chcemy odwołać. Mimo to, zarząd spółdzielni ma obowiązek zwołania walnego zgromadzenia na wniosek rady nadzorczej lub jednej dziesiątej członków spółdzielni.

Porządek obrad walnego zgromadzenia zasadniczo ustala zarząd spółdzielni. Mimo to, żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad mają prawo zgłosić rada nadzorcza oraz członkowie spółdzielni (co najmniej 10 osób). Projekt uchwały należy złożyć pisemnie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia.

Aby odwołać zarząd spółdzielni mieszkaniowej za uchwałą musi opowiedzieć się ponad połowa. Oznacza to, że podczas głosowania nad odwołaniem zarządu, więcej niż połowa członków spółdzielni obecnych na sali musi zagłosować za. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Odwołanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej zobowiązani są do wybrania jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Jego członkiem może być osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zgodnie z pkt. 2 art. 20 Ustawy o własności lokali zarząd lub jego członkowie mogą być w każdej chwili zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

Odwołanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej odbywa się na walnym zgromadzeniu, które musi zostać zwołane przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Istnieje również możliwość zwołania zebrania na wniosek właścicieli lokali posiadających przynajmniej 10% udziałów. Wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia musi zawierać porządek obrad oraz treść proponowanej uchwały w sprawie odwołania zarządu. O terminie oraz miejscu zebrania należy poinformować pisemnie każdego członka wspólnoty z tygodniowym wyprzedzeniem.

Do odwołania zarządu niezbędna jest grupa osób posiadająca w sumie ponad 50% udziałów. W przypadku nieobecności odpowiedniej liczby osób, możliwe jest zbieranie głosów indywidualnie lub uzyskanie pełnomocnictwa. Wyniki głosowania należy przesłać pisemnie wszystkim członkom wspólnoty.

W przypadku odwołania obecnego zarządu należy dokonać wyboru nowego zarządu już na tym samym zebraniu lub (w przypadku głosowania indywidualnego) zwołać kolejne zebranie w celu ustanowienia nowego zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Cewka Rogowskiego – sposób na zawyżanie rachunków za prąd

Coraz częściej słyszymy o oszustwach związanych z energią elektryczną. Dotyczą one gigantycznych rachunków za prąd, które zobowiązani są zapłacić odbiorcy swoim dystrybutorom. Niektóre przypadki mówią o zawyżaniu zużycia prądu nawet o 600 procent. W jaki sposób jesteśmy oszukiwani?

Holenderscy naukowcy z Uniwersytetu Twente przeprowadzili badania nad cyfrowymi licznikami, które mierzą pobór energii elektrycznej. Wykorzystali do tego różne modele liczników, które posiadają odpowiedni certyfikat. Do każdego z nich podłączali kolejno te same urządzenia a następnie zestawili otrzymane wyniki poboru energii. Okazało się, że siedem na dziewięć liczników wykazało dużo większe zużycie energii niż w rzeczywistości.

Po dogłębnej analizie, naukowcy udowodnili, że winę za zawyżanie poboru energii elektrycznej odpowiedzialna jest tzw. cewka Rogowskiego. Jest ona elementem niektórych modeli liczników. Po opublikowaniu wyników naukowcy spotkali się z dużym zainteresowaniem m.in. z Polski. Okazało się, że cewka Rogowskiego stosowana jest również w licznikach montowanych w Polsce. Odnotowano wiele zgłoszeń, które potwierdziły, że wraz z wymianą licznika na cyfrowy koszty zużycia energii znacznie wzrosły, mimo wymiany urządzeń na energooszczędne.

To czy cewka Rogowskiego znajduje się w naszym liczniku możemy sprawdzić poprzez elektryka lub pytając naszego sprzedawcę prądu.

Jeśli obawiasz się, że zostałeś oszukany, napisz do nas: zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

Doradzimy!