Przekręt podzielnikowy- iluzja podzielników kosztów ogrzewania

Przekręt podzielnikowy- czyli jak iluzja staje się faktem.

Przekręt podzielnikowy to określenie używane przez firmę GTW & Partnerzy sp. z o.o. z siedziba  w Poznaniu do określenia szeregu celowych działań polegających na stworzeniu iluzji profesjonalizmu rozliczania  kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych dla poszczególnych lokali. Poprzez zastosowanie tzw. podzielników kosztów ogrzewania inaczej nazywanych także podzielnikami kosztów ciepła, które nie są urządzeniami pomiarowymi, a następnie wprowadzenie danych niezbędnych do obliczeń przez zarząd/ zarządcę nieruchomości w celu przedstawienia szacunkowych kosztów ogrzewania. Stosowanie podzielników kosztów ogrzewania przez wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe bez podjętych uchwał przynajmniej raz w roku, poza sezonem grzewczym, uchwał wolnych od wad prawnych, może być podstawą unieważnienia tych uchwał jak również kwestionowania kwot pieniężnych za sprzedaną moc grzewczą. Przekręt podzielnikowy jako zjawisko jest powszechne we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie uniemożliwia się kontrolę współwłaścicielom nieruchomości.

Czujesz się oszukany czytając o przekręcie podzielnikowym?- wypełnij formularz kontaktowy a my odpowiemy niezwłocznie !

przykładowy podzielnik kosztów ogrzewania

Podzielniki kosztu ogrzewania a Główny Urząd Miar

Główny Urząd Miar na swojej stronie internetowej zawarł takie oto stwierdzenie:

„Podzielniki kosztów ogrzewania (niezależnie od rodzaju konstrukcji i typu) nie są przyrządami pomiarowymi w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. − Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069, z 2015 r. poz. 978 oraz z 2016 r. poz. 542). Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 5 tej ustawy przyrząd pomiarowy jest to urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Podzielniki kosztów ogrzewania nie są przyrządami pomiarowymi, gdyż nie mierzą żadnej wielkości fizycznej (także ciepła) – najczęściej przyrost ich wskazań (wyrażonych w działkach niemianowanych) zależy od temperatury powierzchni grzejnika w miejscu instalacji podzielnika i czasu oddawania ciepła przez grzejnik. W związku z tym podzielniki kosztów ogrzewania nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej (zatwierdzeniu typu i legalizacji), a więc także obowiązkowi uzyskania dowodów tej kontroli.

Wskazania podzielników kosztów ogrzewania wraz z systemem rozliczeń służą jedynie do podziału kosztu energii cieplnej, dostarczonej do budynku wielolokalowego, na poszczególnych użytkowników lokali, którzy są wyposażeni w jeden typ podzielników. Koszt całkowity ciepła obliczany jest na podstawie wskazań zainstalowanego w węźle cieplnym ciepłomierza. Wskazania tego ciepłomierza służą do uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń między dostawcą energii cieplnej i spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową.”[1]

Ponadto Urząd Miar zauważył także, że:

“Sprawy dotyczące podzielników kosztów ogrzewania (w tym oceny zgodności ich wykonania z normami) i zasad rozliczeń ciepła wewnątrz spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej  – nie wchodzą w zakres ustawowych kompetencji Prezesa Głównego Urzędu Miar.”[2]

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne[3] na dzień 2 sierpnia 2017 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE nie wskazuje takiego urządzenia jak podzielnik kosztu ciepła lub podzielnik kosztu ogrzewania.

Ocena GTW & Partnerzy zjawiska tzw. “przekrętu podzielnikowego”.

W ocenie firmy GTW & Partnerzy sp. z o.o. tzw. ,,przekręt podzielnikowy” może dotyczyć milionów mieszkań, przez co wartość tzw. ,,przekrętu podzielnikowego” to nawet 50 mld złotych. W roku 2017 planowane wydatki budżetu państwa wyniosą 383,4 mld a deficyt 59,30 mld złotych. [4]

Czujesz się oszukany czytając o przekręcie podzielnikowym?- wypełnij formularz kontaktowy a my odpowiemy niezwłocznie !

Z poważaniem,

GTW & Partnerzy

Informacje dodatkowe:

  1. W art. 45a ust. 8, 9 i 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym art.1 pkt 38 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 552) zapisano, że koszty zakupu ciepła, w części dotyczącej ogrzewania lokali mieszkalnych, rozlicza się stosując metody wykorzystujące wskazania ciepłomierzy, wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności (chodzi tu o podzielniki kosztów ogrzewania), lub powierzchnię albo kubaturę tych lokali, Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku. W przypadku stosowania w budynku wielolokalowym metody wykorzystującej wskazania urządzeń wskaźnikowych (podzielników kosztów ogrzewania), regulamin rozliczeń powinien dopuszczać możliwość zamiennego rozliczania opłat za ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich powierzchni lub kubatury oraz określać warunki stosowania zamiennego rozliczania.
  2. W § 135 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) zapisano, że w budynkach z instalacją ogrzewczą wodną powinny znajdować się urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku.
  3. Istnieją polskie normy PN-EN 834:1999 i PN-EN 835:1999, dotyczące podzielników kosztów ogrzewania (odpowiednio: zasilanych energią elektryczną i działających na zasadzie parowania dyfuzyjnego), które są oficjalnymi tłumaczeniami norm europejskich EN 834:1994 i EN 835:1994.[5]

Przypisy i teksty źródłowe

  1. Skocz do góry↑Główny Urząd Miar – Informacja nt. podzielników kosztów ogrzewania, dziennikurzedowy.gum.gov.pl [dostęp 2017-11-04] (pol.).
  2. Skocz do góry↑Główny Urząd Miar – Informacja nt. podzielników kosztów ogrzewania, dziennikurzedowy.gum.gov.pl [dostęp 2017-11-04] (pol.).
  3. Skocz do góry↑JSK Internet, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – Ustawy – Urząd Regulacji Energetyki, ure.gov.pl [dostęp 2017-11-04] (pol.).
  4. Skocz do góry↑Nowelizacja ustawy budżetowej na 2017 r. – Ministerstwo Finansów, mf.gov.pl [dostęp 2017-11-04] (pol.).
  5. Skocz do góry↑Główny Urząd Miar – Informacja nt. podzielników kosztów ogrzewania, dziennikurzedowy.gum.gov.pl [dostęp 2017-11-04] (pol.).