A czy Twoja spółdzielnia mieszkaniowa spełnia Twoje oczekiwania?

+48 600 752 752

zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

GTW & Partnerzy

New York, NY 90210

News

Raport o podzielnikach kosztów ogrzewania

Raport o podzielnikach kosztów ogrzewania

Prezentujemy Państwu raport GTW & Partnerzy na temat tzw. podzielników kosztów ogrzewania/ ciepła.

Prosimy o kontakt wszystkich, którzy czują się oszukani po otrzymaniu rozliczenia na podstawie podzielników kosztów ciepła.

 

Przekręt podzielnikowy w Polsce ?

Przekręt podzielnikowy- iluzja podzielników kosztów ogrzewania

Przekręt podzielnikowy- czyli jak iluzja staje się faktem.

Przekręt podzielnikowy to określenie używane przez firmę GTW & Partnerzy sp. z o.o. z siedziba  w Poznaniu do określenia szeregu celowych działań polegających na stworzeniu iluzji profesjonalizmu rozliczania  kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych dla poszczególnych lokali. Poprzez zastosowanie tzw. podzielników kosztów ogrzewania inaczej nazywanych także podzielnikami kosztów ciepła, które nie są urządzeniami pomiarowymi, a następnie wprowadzenie danych niezbędnych do obliczeń przez zarząd/ zarządcę nieruchomości w celu przedstawienia szacunkowych kosztów ogrzewania. Stosowanie podzielników kosztów ogrzewania przez wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe bez podjętych uchwał przynajmniej raz w roku, poza sezonem grzewczym, uchwał wolnych od wad prawnych, może być podstawą unieważnienia tych uchwał jak również kwestionowania kwot pieniężnych za sprzedaną moc grzewczą. Przekręt podzielnikowy jako zjawisko jest powszechne we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie uniemożliwia się kontrolę współwłaścicielom nieruchomości.

Czujesz się oszukany czytając o przekręcie podzielnikowym?- wypełnij formularz kontaktowy a my odpowiemy niezwłocznie !

przykładowy podzielnik kosztów ogrzewania

Podzielniki kosztu ogrzewania a Główny Urząd Miar

Główny Urząd Miar na swojej stronie internetowej zawarł takie oto stwierdzenie:

„Podzielniki kosztów ogrzewania (niezależnie od rodzaju konstrukcji i typu) nie są przyrządami pomiarowymi w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. − Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069, z 2015 r. poz. 978 oraz z 2016 r. poz. 542). Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 5 tej ustawy przyrząd pomiarowy jest to urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Podzielniki kosztów ogrzewania nie są przyrządami pomiarowymi, gdyż nie mierzą żadnej wielkości fizycznej (także ciepła) – najczęściej przyrost ich wskazań (wyrażonych w działkach niemianowanych) zależy od temperatury powierzchni grzejnika w miejscu instalacji podzielnika i czasu oddawania ciepła przez grzejnik. W związku z tym podzielniki kosztów ogrzewania nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej (zatwierdzeniu typu i legalizacji), a więc także obowiązkowi uzyskania dowodów tej kontroli.

Wskazania podzielników kosztów ogrzewania wraz z systemem rozliczeń służą jedynie do podziału kosztu energii cieplnej, dostarczonej do budynku wielolokalowego, na poszczególnych użytkowników lokali, którzy są wyposażeni w jeden typ podzielników. Koszt całkowity ciepła obliczany jest na podstawie wskazań zainstalowanego w węźle cieplnym ciepłomierza. Wskazania tego ciepłomierza służą do uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń między dostawcą energii cieplnej i spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową.”[1]

Ponadto Urząd Miar zauważył także, że:

“Sprawy dotyczące podzielników kosztów ogrzewania (w tym oceny zgodności ich wykonania z normami) i zasad rozliczeń ciepła wewnątrz spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej  – nie wchodzą w zakres ustawowych kompetencji Prezesa Głównego Urzędu Miar.”[2]

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne[3] na dzień 2 sierpnia 2017 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE nie wskazuje takiego urządzenia jak podzielnik kosztu ciepła lub podzielnik kosztu ogrzewania.

Ocena GTW & Partnerzy zjawiska tzw. “przekrętu podzielnikowego”.

W ocenie firmy GTW & Partnerzy sp. z o.o. tzw. ,,przekręt podzielnikowy” może dotyczyć milionów mieszkań, przez co wartość tzw. ,,przekrętu podzielnikowego” to nawet 50 mld złotych. W roku 2017 planowane wydatki budżetu państwa wyniosą 383,4 mld a deficyt 59,30 mld złotych. [4]

Czujesz się oszukany czytając o przekręcie podzielnikowym?- wypełnij formularz kontaktowy a my odpowiemy niezwłocznie !

Z poważaniem,

GTW & Partnerzy

Informacje dodatkowe:

  1. W art. 45a ust. 8, 9 i 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym art.1 pkt 38 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 552) zapisano, że koszty zakupu ciepła, w części dotyczącej ogrzewania lokali mieszkalnych, rozlicza się stosując metody wykorzystujące wskazania ciepłomierzy, wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności (chodzi tu o podzielniki kosztów ogrzewania), lub powierzchnię albo kubaturę tych lokali, Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku. W przypadku stosowania w budynku wielolokalowym metody wykorzystującej wskazania urządzeń wskaźnikowych (podzielników kosztów ogrzewania), regulamin rozliczeń powinien dopuszczać możliwość zamiennego rozliczania opłat za ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich powierzchni lub kubatury oraz określać warunki stosowania zamiennego rozliczania.
  2. W § 135 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) zapisano, że w budynkach z instalacją ogrzewczą wodną powinny znajdować się urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku.
  3. Istnieją polskie normy PN-EN 834:1999 i PN-EN 835:1999, dotyczące podzielników kosztów ogrzewania (odpowiednio: zasilanych energią elektryczną i działających na zasadzie parowania dyfuzyjnego), które są oficjalnymi tłumaczeniami norm europejskich EN 834:1994 i EN 835:1994.[5]

Przypisy i teksty źródłowe

  1. Skocz do góry↑Główny Urząd Miar – Informacja nt. podzielników kosztów ogrzewania, dziennikurzedowy.gum.gov.pl [dostęp 2017-11-04] (pol.).
  2. Skocz do góry↑Główny Urząd Miar – Informacja nt. podzielników kosztów ogrzewania, dziennikurzedowy.gum.gov.pl [dostęp 2017-11-04] (pol.).
  3. Skocz do góry↑JSK Internet, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – Ustawy – Urząd Regulacji Energetyki, ure.gov.pl [dostęp 2017-11-04] (pol.).
  4. Skocz do góry↑Nowelizacja ustawy budżetowej na 2017 r. – Ministerstwo Finansów, mf.gov.pl [dostęp 2017-11-04] (pol.).
  5. Skocz do góry↑Główny Urząd Miar – Informacja nt. podzielników kosztów ogrzewania, dziennikurzedowy.gum.gov.pl [dostęp 2017-11-04] (pol.).

Absolutorium dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Absolutorium dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Absolutorium dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej w prawie spółdzielczym to ocena poszczególnych organów spółdzielni, która powinna być dokonywana na każdym rocznym walnym zgromadzeniu członków spółdzielni. Podstawą do jego udzielenia lub nieudzielenia są sprawozdania z działalności organów. O tym czy absolutorium będzie przydzielone decyduje walne zgromadzenie członków spółdzielni. Absolutorium udziela się poszczególnym członkom zarządu, nigdy tym organom całościowo. Jego otrzymanie oznacza pozytywną ocenę działalności członka zarządu przez członków spółdzielni. Konsekwencją nieuzyskania absolutorium może być odwołanie członka zarządu z pełnienia funkcji. Zgodnie z art. 49 § 4 ustawy o prawie spółdzielczym walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium, niezależnie od tego, który organ, zgodnie ze statutem, jest upoważniony do wybierania i odwoływania członków zarządu.

Uzyskanie absolutorium nie zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone spółdzielni. Masz wątpliwości czy udzielić absolutorium zarządcy– zgłoś się do nas- wypełnij formularz kontaktowy a my odpowiemy niezwłocznie !

Z poważaniem,

GTW & Partnerzy

Zawieszenie członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Zawieszenie członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Organy uprawnione do zawieszenia członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej to rada nadzorcza i walne zgromadzenie. Zawieszenia w czynnościach można dokonać wyłącznie wtedy, gdy działania członka zarządu naruszyły prawo lub postanowienia statutu spółdzielni.

Kontrola zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe maja obowiązek przyjąć jedną z dwóch możliwości zarządzania ich nieruchomością. Pierwszą z nich jest wybranie zarządu wspólnoty spośród właścicieli. Drugim sposobem jest powierzenie swojej nieruchomości profesjonalnemu zarządcy, który posiada licencję na wykonywanie tej czynności i tym samym przyjmuje role osobowego zarządu wspólnoty. Mimo to, możemy spotkać się z sytuacją w której nie jesteśmy zadowoleni z działania zarządu lub zarządcy.

W spółdzielniach mieszkaniowych istnieje organ zwany rada nadzorczą, która kontroluje pracę zarządu, we wspólnotach mieszkaniowych organ ten nie istniej. Dlatego należy pamiętać o prawach właścicieli nieruchomości. Pkt. 3 art. 30 Ustawy o własności lokali mówi, że prawo do kontroli działalności zarządu posiada każdy właściciel lokalu. Dzięki temu w każdej chwili możemy skontrolować pracę wybranego zarządu lub zarządcy.

Chcesz skontrolować zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Zgłoś się do nas- wypełnij formularz kontaktowy a my odpowiemy niezwłocznie !

Z poważaniem,

GTW & Partnerzy

Odwołanie rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Odwołanie rady nadzorczej

Do odwołania rady nadzorczej uprawniony jest organ walnego zgromadzenia. Zgromadzenie można zwołać na wniosek 1/10 członków spółdzielni mieszkaniowej. Osoby te są zobligowane do pisemnego przedstawienia porządku obrad oraz treści uchwały w sprawie odwołania rady nadzorczej i wyboru nowego składu. O czasie, miejscu i porządku obrad należy poinformować pisemnie wszystkich członków spółdzielni mieszkaniowej.

W przypadku chęci odwołania rady nadzorczej podczas corocznego walnego zgromadzenia, projekt uchwały musi zostać podpisany przez co najmniej dziesięciu członków oraz zgłoszony zarządowi do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia.

Warto pamiętać, że każda spółdzielnia mieszkaniowa posiada swój własny statut. Zanim przystąpimy do pewnych kroków związanych z powołaniem lub odwołaniem poszczególnych organów spółdzielni, należy zapoznać się ze statutem, który określa pewne prawa i zasady.

Odwołanie zarządu spółdzielni mieszkaniowej

W każdej spółdzielni mieszkaniowej funkcjonuje zarząd spółdzielni. Jest to jeden z trzech organów, który działa na rzecz spółdzielni. Wybierany jest przez radę nadzorcza lub walne zgromadzenie. Jego kompetencje określa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statut spółdzielni. Co zrobić jeśli zarząd spółdzielni działa w nieodpowiedni sposób?

W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się kto wybiera zarząd (określa to statut spółdzielni). W przypadku gdy jest to rada nadzorcza, która nie chce zmienić zarządu, należy rozpocząć od zmiany członków w tym organie, gdyż nowi członkowie rady będą mieli prawo do odwołania starego i wybrania nowego zarządu spółdzielni.

Odwołanie zarządu odbywa się podczas walnego zgromadzenia, które musi zostać zwołane przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Zgromadzenie to powołuje zarząd spółdzielni, którym w tym przypadku chcemy odwołać. Mimo to, zarząd spółdzielni ma obowiązek zwołania walnego zgromadzenia na wniosek rady nadzorczej lub jednej dziesiątej członków spółdzielni.

Porządek obrad walnego zgromadzenia zasadniczo ustala zarząd spółdzielni. Mimo to, żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad mają prawo zgłosić rada nadzorcza oraz członkowie spółdzielni (co najmniej 10 osób). Projekt uchwały należy złożyć pisemnie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia.

Aby odwołać zarząd spółdzielni mieszkaniowej za uchwałą musi opowiedzieć się ponad połowa. Oznacza to, że podczas głosowania nad odwołaniem zarządu, więcej niż połowa członków spółdzielni obecnych na sali musi zagłosować za. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Odwołanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej zobowiązani są do wybrania jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Jego członkiem może być osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zgodnie z pkt. 2 art. 20 Ustawy o własności lokali zarząd lub jego członkowie mogą być w każdej chwili zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

Odwołanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej odbywa się na walnym zgromadzeniu, które musi zostać zwołane przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Istnieje również możliwość zwołania zebrania na wniosek właścicieli lokali posiadających przynajmniej 10% udziałów. Wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia musi zawierać porządek obrad oraz treść proponowanej uchwały w sprawie odwołania zarządu. O terminie oraz miejscu zebrania należy poinformować pisemnie każdego członka wspólnoty z tygodniowym wyprzedzeniem.

Do odwołania zarządu niezbędna jest grupa osób posiadająca w sumie ponad 50% udziałów. W przypadku nieobecności odpowiedniej liczby osób, możliwe jest zbieranie głosów indywidualnie lub uzyskanie pełnomocnictwa. Wyniki głosowania należy przesłać pisemnie wszystkim członkom wspólnoty.

W przypadku odwołania obecnego zarządu należy dokonać wyboru nowego zarządu już na tym samym zebraniu lub (w przypadku głosowania indywidualnego) zwołać kolejne zebranie w celu ustanowienia nowego zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Cewka Rogowskiego – sposób na zawyżanie rachunków za prąd

Coraz częściej słyszymy o oszustwach związanych z energią elektryczną. Dotyczą one gigantycznych rachunków za prąd, które zobowiązani są zapłacić odbiorcy swoim dystrybutorom. Niektóre przypadki mówią o zawyżaniu zużycia prądu nawet o 600 procent. W jaki sposób jesteśmy oszukiwani?

Holenderscy naukowcy z Uniwersytetu Twente przeprowadzili badania nad cyfrowymi licznikami, które mierzą pobór energii elektrycznej. Wykorzystali do tego różne modele liczników, które posiadają odpowiedni certyfikat. Do każdego z nich podłączali kolejno te same urządzenia a następnie zestawili otrzymane wyniki poboru energii. Okazało się, że siedem na dziewięć liczników wykazało dużo większe zużycie energii niż w rzeczywistości.

Po dogłębnej analizie, naukowcy udowodnili, że winę za zawyżanie poboru energii elektrycznej odpowiedzialna jest tzw. cewka Rogowskiego. Jest ona elementem niektórych modeli liczników. Po opublikowaniu wyników naukowcy spotkali się z dużym zainteresowaniem m.in. z Polski. Okazało się, że cewka Rogowskiego stosowana jest również w licznikach montowanych w Polsce. Odnotowano wiele zgłoszeń, które potwierdziły, że wraz z wymianą licznika na cyfrowy koszty zużycia energii znacznie wzrosły, mimo wymiany urządzeń na energooszczędne.

To czy cewka Rogowskiego znajduje się w naszym liczniku możemy sprawdzić poprzez elektryka lub pytając naszego sprzedawcę prądu.

Jeśli obawiasz się, że zostałeś oszukany, napisz do nas: zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

Doradzimy!