A czy Twoja spółdzielnia mieszkaniowa spełnia Twoje oczekiwania?

+48 600 752 752

zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

GTW & Partnerzy

New York, NY 90210

Prawa członków spółdzielni mieszkaniowych

Zgodnie z art. 3 ust. 1 nowelizacji, członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

 • której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

 • której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

 • której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

 • której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu,

 • będąca założycielem spółdzielni, jednak członkostwo założycieli ustanie jeżeli w ciągu trzech lat od chwili wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego spółdzielnia nie ustanowi na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu albo nie dojdzie do zawarcia umowy o budowę lokalu.

Celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Czynności jakie podejmuje spółdzielnia mieszkaniowa powinny być skierowane dla jej dobra.

Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej:

 • Uczestniczenie w zgromadzeniu walnym lub zebraniu grupy członkowskiej

Zgodnie z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 09.09.2017, w posiedzeniu tego organu członek spółdzielni może brać udział osobiście lub poprzez pełnomocnika.

 • Zwoływanie walnego zgromadzenia

Walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd spółdzielni. Mimo to, zobowiązani są oni zorganizować takie zgromadzenie na wniosek 1/10 (nie mniej niż trzech) członków.

 • Żądanie rozpatrzenia wniosków dotyczących działalności spółdzielni przez organy właściwe

 • Zaskarżenie do sądu uchwał walnego zgromadzenia

Niezależnie od uczestnictwa w zgromadzeniu, które wydało uchwałę, członek ma prawo do zaskarżenie jej do sądu. Dotyczy to uchwały, która jest sprzeczna z postanowieniami statutu, godzi w interesy spółdzielni lub ma na celu pokrzywdzenie jej członka.

 • Wniesienie skargi na działalność zarządu do rady nadzorczej

 • Otrzymanie odpisu statutu i regulaminów oraz kopię uchwał organów spółdzielni, protokołów obrad organów spółdzielni, rocznych sprawozdań finansowych, umów zawieranych między spółdzielnią a osobami trzecimi