A czy Twoja spółdzielnia mieszkaniowa spełnia Twoje oczekiwania?

+48 600 752 752

zgloszenia@gtwipartnerzy.pl

GTW & Partnerzy

New York, NY 90210

Przestępstwa

Zarządca oraz członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej, ponoszą odpowiedzialność, która związana jest ze sprawowaną funkcją. Jest to odpowiedzialność organizacyjna, cywilna i karna. Podczas próby uzyskania kopii lub wglądu do dokumentacji dotyczącej zarządzania budynkiem mieszkalnym, w którym posiadamy lokal, możemy spotkać się z szeregiem przestępstw i oszustw popełnianych przez wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe czy ich zarządy. Warto pamiętać wówczas o swoich prawach.

Zgodnie z art. 29 punkt 3 Ustawy o własności lokali, każdy właściciel ma prawo kontroli zarządu wspólnoty. Zatem w przypadku ukrywania dokumentów, niszczenia lub sprawienia ich nieczytelnymi przez wspólnoty mieszkaniowe, możemy powołać się na artykuł 276 Kodeksu Karnego, który mówi: Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Często spotykaną sprawą jest niegospodarności zarządu lub zarządcy wspólnoty mieszkaniowej. W tego typu zaniedbaniach możemy powołać się na art. 26 ust. 1 ustawy o własności lokali. Przepis ten stanowi, że jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Możliwe jest również powiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa niegospodarności, tj. czynu z art. 296 § 1 Kodeksu karnego, w myśl którego, kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

We wspólnotach mieszkaniowych, zarządach czy spółdzielniach możemy natrafić również na problem związany z wyprowadzaniem pieniędzy należących do wyżej wymienionych organów. W tym przypadku możemy powołać się na art. 284 § 2 Kodeksu Karnego, w myśl którego kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.